وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


(بخشنامه تمدید زمان فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر و انتخاب واحد دانشجویان مشروطی در شرایط کرونا ... )
موضوع: آموزش
تاریخ : 0/07/11

 قابل توجه کلیه دانشجویان قدیمی و جدید موسسه 
(بخشنامه تمدید زمان فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر و انتخاب واحد دانشجویان مشروطی در شرایط کرونا ... )
(واحد آموزش موسسه آموزش عالی توس)