وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مدیر گروه کامپیوتر

مدیر اموردانشجویی

 

سرکار خانم مهندس آفرنده

مدیر امور دانشجویی

مدیر فناوری اطلاعات

مدیر گروه کامپیوتر 

شماره تماس :  38909642-051   داخلی 18 

آدرس ایمیل :      afarandeh@toos.ac.ir ،  afarandeh.elham1@gmail.com