وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مدیر گروه معماری

سرکار خانم دکتر مهسا رضازاده

rezazadeh@toos.ac.ir

شماره تماس : 38909641 داخلی 21