وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده گروه دروس معارف نیمسال اول 99-1400

(کلاس هاي آنلاين گروه دروس معارف مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال اول 99-1400

 

جلسه  /   درس

اندیشه اسلامی 1 اندیشه اسلامی 2 م indecision indecision
جلسه اول 8 مهر 99 8 مهر 99   --- ---
جلسه دوم       --- ---
جلسه سوم       --- ---
جلسه چهارم       --- ---

جلسه پنجم

      --- ---

جلسه ششم

      --- ---

جلسه هفتم

      --- ---

جلسه هشتم

      --- ---

جلسه نهم

         

جلسه دهم