وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده گروه دروس معارف نیمسال اول 99-1400

(کلاس هاي آنلاين گروه دروس معارف مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال اول 99-1400

 

جلسه  /   درس

اندیشه اسلامی 1 اندیشه اسلامی 2 م indecision indecision
جلسه اول

8 مهر 99

8 مهر 99   --- ---
جلسه دوم

15 مهر 99

15 مهر 99   --- ---
جلسه سوم

22 مهر 99

22 مهر 99   --- ---
جلسه چهارم

29 مهر 99

29 مهر 99   --- ---

جلسه پنجم

6 آبان 99 6 آبان 99   --- ---

جلسه ششم

27 آبان 99 20 آبان 99   --- ---

جلسه هفتم

4 آذر 99 27 آبان 99   --- ---

جلسه هشتم

11 آذر 99 4 آذر 99   --- ---

جلسه نهم

18 آذر 99 11 آذر 99      

جلسه دهم

25 آذر 99 18 آذر 99      
جلسه یازدهم

2 دی 99

25 آذر 99      
جلسه دوازدهم

9 دی 99

2 دی 99      
   

9 دی 99