وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده گروه دروس عمومی نیمسال اول 99-1400

(کلاس هاي آنلاين گروه دروس عمومی مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال اول 99-1400

 

جلسه  /   درس

زبان خارجی فارسی عمومی تاریخ تحلیلی اسلام فارسی 1 آمار و احتمالات مهندسی
جلسه اول

8 مهر 99

8 مهر 99 10 مهر 99 20 آبان 99 23 مهر 99
جلسه دوم

15 مهر 99

8 مهر 99 1 آبان 99 20 آبان 99 28 مهر 99
جلسه سوم

15 مهر 99

15 مهر 99 8 آبان 99 20 آبان 99 5 آبان 99
جلسه چهارم

22 مهر 99

22 مهر 99 15 آبان 99 27 آبان 99 7 آبان 99

جلسه پنجم

29 مهر 99 22 مهر 99 6 آذر 99 11 آذر 99 12 آبان 99

جلسه ششم

29 مهر 99 29 مهر 99 20 آذر 99 18 آذر 99 19 آبان 99

جلسه هفتم

6 آبان 99 6 آبان 99 4 دی 99 18 آذر 99 21 آبان 99

جلسه هشتم

20 آبان 99 6 آبان 99   25 آذر 99 26 آبان 99

جلسه نهم

27 آبان 99 20 آبان 99   25 آذر 99 3 آذر 99

جلسه دهم

27 آبان 99 20 آبان 99   2 دی 99 5 آذر 99

جلسه یازدهم

4 آذر 99 20 آبان 99   2 دی 99 10 آذر 99
جلسه دوازدهم 11 آذر 99

27 آبان 99

  2 دی 99 17 آذر 99
جلسه سیزدهم 11 آذر 99

4 آذر 99

  2 دی 99 19 آذر 99
جلسه چهاردهم 18 آذر 99

4 آذر 99

    24 آذر 99
جلسه پانزدهم 25 آذر 99

4 آذر  99

    1 دی 99

جلسه هفدهم

25 آذر 99 11 آذر 99     3 دی 99

جلسه هجدهم

2 دی 99 11 آذر 99     8 دی 99

جلسه نوزدهم

8 دی 99 11 آذر 99      
جلسه بیستم

8 دی 99

17 آذر 99      
جلسه بیست و یکم

9 دی 99

18 آذر 99      
جلسه بیست و دوم 

9 دی 99

18 آذر 99      
جلسه بیست و سوم  

25 آذر 99

     
   

25 آذر 99

     
   

25 آذر 99

     
   

25 آذر 99

     
   

2 دی 99

     
   

2 دی 99

     
   

2 دی 99

     
   

2 دی 99

     
   

9 دی 99

     
   

9 دی 99

     
   

9 دی 99

     
           
           

 

 

2 دی 99