وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دوره های آموزشی

  • کارگاه مقاله نویسی
    تاریخ: 95/03/22

    کارگاه مقاله نویسی

    به منظور  فراگرفتن هنر مقاله نویسی و افزایش تولیدات علمی کارگاه آموزش مقاله نویسی را با حضور سر کار خانم ناصری... |