وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی

مراسم هفتم استاد گرانقدر جناب آقای دکتر طارقیان
مراسم هفتم استاد گرانقدر جناب آقای دکتر طارقیان
نمای اصلی موسسه آموزش عالی توس - حاشیه میدان استقلال
نمای اصلی موسسه آموزش عالی توس - حاشیه میدان استقلال
کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
دیدار نمایندگان دانشجویی با سرپرست محترم موسسه آموزش عالی توس
دیدار نمایندگان دانشجویی با سرپرست محترم موسسه آموزش عالی توس
سایت 301
سایت 301
عرض تسلیت به همکاران، دانشجویان و خانواده آن مرحوم
عرض تسلیت به همکاران، دانشجویان و خانواده آن مرحوم
اطلاعیه امور مالی در خصوص تسویه حساب نیمسال دوم 67-96
اطلاعیه امور مالی در خصوص تسویه حساب نیمسال دوم 67-96

اخبار و اطلاعیه های مهم

مراسم هفتم استاد گرانقدر جناب آقای دکتر طارقیان
مراسم هفتم استاد گرانقدر جناب آقای دکتر طارقیان

کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک...

کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند اساتید و دانشج...

مراسم تشییع و ترحیم دکتر حامدرضا طارقیان
مراسم تشییع و ترحیم دکتر حامدرضا طارقیان

مراسم تشییع مرحوم مغفور دکتر حامدرضا طارقیان
مراسم تشییع مرحوم مغفور دکتر حامدرضا طارقیان

عرض تسلیت به همکاران، دانشجویان و خانواده آن مرحوم
عرض تسلیت به همکاران، دانشجویان و خانواده آن مرحوم

جلسه کمیته جذب دانشجویی
جلسه کمیته جذب دانشجویی

جلسات شورای اداری تاریخ های  96/08/04 و 96/10/14
جلسات شورای اداری تاریخ های 96/08/04 و 96/10/14

جلسات حوزه ریاست
جلسات حوزه ریاست

جلسات شورای اداری-جلسات کمیته کارآفرینی و ارتباط با صنعت-جلسات کمیته جذب دانشجوی...